امروز : چهارشنبه, 29 اسفند 1397
» » تجديد دعوتنامه محدودمناقصه يك مرحله اي شماره ١٤٧-٢/٩٧
[not-category=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
» » تجديد دعوتنامه محدودمناقصه يك مرحله اي شماره ١٤٧-٢/٩٧

موضوع : تجديد دعوتنامه محدودمناقصه  يك مرحله اي شماره ١٤٧-٢/٩٧    

با سلام و احترام

پیرو آگهی فراخوان عمومی شماره 2-97 وکسب حداقل امتیاز توسط آن شرکتها بدینوسیله ازآن شرکتها دعوت بعمل می آید تا در دعوتنامه محدود مناقصه  یک مرحله ای شماره 147-2/97 بشرح ذیل شرکت نماید.

1-موضوع دعوتنامه: تامین نیروی انسانی بصورت شرکتی (بابت انجام امور خدماتی ، پشتیبانی ، فنی و ... شامل فعالیتهای شماره برداری ، توزیع قبوض و وصول مطالبات از مشترکین عادی و دیماندی شهری و روستایی طبق مدارک پیوست بنا به درخواست ، تشخيص و نياز كارفرما در سطح استان گلستان.- مشخصات اسناد  : مطابق اسناد مناقصه  و نمونه قرارداد

3-مدت انجام کار : از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال

4-محل اجرای کار: در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

5-نحوه انجام کار : مطابق اسناد  مطابق اسناد مناقصه  و نمونه قرارداد

فروش اسناد: متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ 300.000 ریال بابت دریافت  اسناد مناقصه بحساب فراگیر 3136038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر  بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، جهت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 25/12/97 لغایت 05/01/98 ساعت 7:30 الی 15:30 به غیر از ایام تعطیل و روزهای پنج شنبه به آدرس گرگان ، ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند. و همچنین از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد.

6- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به ميزان 3.044.530.034 ریال، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف– ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان.

پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

7-محل و مهلت تسلیم پیشنهادها : گرگان خیابان ولیعصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مهلت آن تا ساعت10 روز دو شنبه 19/01/98

8-محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه: در ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 19/01/98 همان روز در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

9-شرکت توزیع نیروی  برق استان گلستان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات  مختار می باشد. برندگان اول ودوم   براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین میشوند.

10-دستگاه نظارت :  مطابق اسناد وقرارداد مناقصه

11- کارفرما مختار است کار مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

12-کلیه کسورات قانونی متعلقه به قرارداد بعهده پیمانکار بوده و کارفرما در زمان پرداخت وجه هر صورت حساب یا صورت وضعیت این کسورات و عوارض را کسر و بحسابهای ذیربط واریز خواهد نمود.

13- مهر وامضا اسناد: تمام اسناد از جمله این دعوت نامه باید به مهر وامضای مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و در پاکت ب همراه مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده و همراه با  پاکت ج تسلیم گردد.

14- پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش یا عدم تکمیل فرم پیشنهاد قیمت اسناد و پیشنهاداتی که بعد ار انقضاء مدت مقرر واصل شود مردود است.

15- ضمنا دعوتنامه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets. Mporg.ir     قابل دسترسی می باشد وجهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32684412-3262949-017 تماس حاصل نمایید.

16- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

17- ذکر شماره اسناد مناقصه  روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد است.

18- در صورت عدم تمایل به شرکت مراتب را بصورت کتبی و با فکس شماره 32627430-017 اعلام فرمائید.

 

 

 

 

 حسين كرمي

 مدير امور تداركات و قراردادها

 
 
 

 

 

 

 

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.